Science News ฉบับที่ 178 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2557

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับวันที่ 178 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2557

– คณบดีได้รับโล่รางวัลธรรมาภิบาล “สิงห์ทอง” ครั้งที่ 4 รางวัลผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่น แห่งปี 2557
– โครงงานและการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM (Science, Technology Engineering and Mathematics) ประจำปีการศึกษา 2556
– โครงงานและการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM (Science, Technology Engineering and Mathematics) ประจำปีการศึกษา 2556
– คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยเยี่ยมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
– โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมนักศึกษากับงานประกันคุณภาพ
– พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE)
– การประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย พ.ศ. 2557 (เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน)
– หัวหน้างานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมบริษัท คอทโก้ พลาสติกส์ จำกัด
– โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
– พิธีรดน้ำดำหัวคณบดีและอาจารย์อาวุโส ประจำปี 2557
– โครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำนักศึกษาและงานประกันคุณภาพ
– โครงการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
– โครงการอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรระยะสั้น สำหรับบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การป้องกันอัคคีภัย ความเสี่ยง ความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

Science News ฉบับที่ 178 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2557
2.1 MiB
950 Downloads
Details