มทร.ธัญบุรีตั้งเครือข่ายต้านพนันบอลห่วงนักศึกษาเล่นพนันบอลจนเสียอนาคต

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยถึงการแข่งขันฟุตบอลโลก ครั้งที่ 14 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน-13 กรกฎาคม 2557 ว่า มีความเป็นห่วงปัญหานักศึกษาเล่นพนันฟุตบอล ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาการติดหนี้พนันฟุตบอล ประกอบกับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกยังอยู่ในช่วงปิดเทอม เนื่องจากในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเลื่อนเปิดภาคเรียน เป็น 18 สิงหาคม 2557 ดังนั้น ผู้ปกครองควรเข้มงวด กวดขันและสังเกตพฤติกรรมของลูกว่าอยู่ในข่ายที่เล่นพนันฟุตบอลหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของ มหาวิทยาลัยจะมีนักศึกษาจำนวนมากพอสมควรที่เรียน ภาคฤดูร้อน ตนได้มีหนังสือแจ้งเวียนให้ทางผู้บริหาร คณาจารย์ให้ตอกย้ำถึงผลเสียของการเล่นพนันฟุตบอล และให้ข้อคิดเตือนสตินักศึกษานอกจากนี้ได้มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนานักศึกษาของคณะและวิทยาลัยรณรงค์ผ่านทางสื่อออนไลน์ รวมทั้งสื่อต่างๆ อีกทางหนึ่งด้วย รวมถึงมทร.ธัญบุรีได้จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังการเล่นพนันฟุตบอล ซึ่งจะได้หาเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนป้องกันและแก้ปัญหาดังกล่าว

ดังนั้น หากผู้ปกครองหรือประชาชนมีข้อมูลหรือ เบาะแสที่จะเกิดผลกระทบต่อนักศึกษาของ มทร.ธัญบุรี ขอให้แจ้งไปที่กองพัฒนานักศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 02-5493672 หรือ www.sd.rmutt.ac.th