โครงการบริการวิชาการ หัวข้อ การปลูกพืชไร้ดิน Hydroponics และ การวิเคราะห์สถิติในงานวิศวกรรมเกษตร

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการให้บุคคลภายนอก เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการนำไปประกอบอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจในการปลูกพืชไร้ดิน และการเพิ่มเติมความรู้ในการใช้สถิติสำหรับงานวิจัยในด้านวิศวกรรมเกษตร สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ตั้งเวลา 09.00-16.00  น.   ณ    ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

1. หัวข้อ “การปลูกพืชไร้ดิน Hydroponics ”
วันที่  21 – 22  มิถุนายน  2557
รับสมัครจำนวน 30 คน
ตอบรับภายในวันที่  20  มิถุนายน  2557

แบบฟอร์มตอบรับการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ การปลูกพืชไร้ดิน Hydroponics
28.5 KiB
684 Downloads
Details

2. หัวข้อ “การวิเคราะห์สถิติในงานวิศวกรรมเกษตร”
วันที่  6 – 7  กรกฎาคม  2557
รับสมัครจำนวน 40 คน
ตอบรับภายในวันที่  5  กรกฎาคม 2557

แบบฟอร์มตอบรับการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ การวิเคราะห์สถิติในงานวิศวกรรมเกษตร
29.0 KiB
304 Downloads
Details

ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมทางโทรสารภายในวันที่กำหนดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
คุณกุลฉัตร  กิ้มซ้าย   โทร. 08-7931-1746
โทรศัพท์ 0-2549-3579-80  โทรสาร 0-2549-3581

 

 

แบบฟอร์มตอบรับการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ การวิเคราะห์สถิติในงานวิศวกรรมเกษตร
29.0 KiB
304 Downloads
Details
แบบฟอร์มตอบรับการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ การปลูกพืชไร้ดิน Hydroponics
28.5 KiB
684 Downloads
Details