โครงการสื่อเสียงเพื่อน้อง ครั้งที่ 2(Sound For Youngseason 2)

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง (TV 5611) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจัดโครงการสื่อเสียงเพื่อน้องครั้งที่ 2 Sound For Young season 2 “หรรษาปิดเทอมกับดีเจตัวน้อย” ณ ห้องออกอากาศ (ON AIR) ห้องฝึกปฏิบัติผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุ RT RADIO คลื่น 107.75 MHz และห้องฝึกปฏิบัติการบันทึกเทปโทรทัศน์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกฝังและฝึกน้องๆ ให้มีใจรักในการอ่าน การพูด และมีความกล้าแสดงออก อีกทั้งเป็นการฝึกประสบการณ์ในการทำงานเป็นทีม และเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนอีกด้วยงานนี้ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองที่เป็นคณาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัยส่งน้องๆ วัย 4-7 ขวบเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 10 คน โดยมี ดร.วิภาวี วีระวงศ์ และ ดร.กุลกนิษฐ์ ทองเงา เป็นที่ปรึกษาโครงการ

ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี

กล่าวว่า “คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมีนโยบายในการให้บริการวิชาการทั้งกับหน่วยงานภายในและภายนอกอย่างเต็มที่ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเป็นการบูรณาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ เพราะนอกจากนักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติอย่างเต็มที่โดยเข้าไปใช้วัสดุอุปกรณ์เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแล้ว ยังได้ประมวลความรู้ของพวกเขาร่วมกันจัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้ไปให้กับเด็กๆ ด้วย ทั้งนี้ทางคณะได้พิจารณาให้งบประมาณสนับสนุนเพื่อให้โครงการมีการขยายต่อไป เช่น เปิดอบรมให้กับบุตรหลานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย และภายนอกให้มากขึ้น มีความร่วมมือโดยเปิดอบรมให้กับโรงเรียนอนุบาล ประถมและมัธยมอื่นๆ ที่มีความสนใจ เป็นต้น”

ดร.กุลกนิษฐ์ ทองเงา อาจารย์ประจำวิชาและที่ปรึกษาโครงการ กล่าวว่า”โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาที่เปิดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในช่วงปิด

เทอมคือวิชา การออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียงนอกสถานที่ (On Location Radio Broadcasting) เป็นวิชาที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถผลิตรายการจากกิจกรรมและโครงการต่างๆ หรือเหตุการณ์พิเศษที่มีความน่าสนใจนอกห้องส่งนำมาถ่ายทอดออกอากาศได้ แต่เนื่องจากช่วงนี้ปิดเทอมและเป็นการปิดค่อนข้างยาวเพราะได้ปรับการเปิดและปิดเทอมตามอาเซียน ดังนั้นกิจกรรมสำคัญๆ ที่จะให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติก็ไม่มี จึงให้นักศึกษาจัดโครงการ Sound for Young ขึ้นต่อจากโครงการแรก ซึ่งครั้งแรกเป็นการร่วมกับโรงเรียนอนุบาลสาธิตราชมงคลธัญบุรี ส่วนครั้งนี้เป็นการเปิดรับสมัครบุตร-หลานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยซึ่งนักศึกษาก็ได้ใช้กิจกรรมดังกล่าวฝึกผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงทั้งการออนแอร์สดในห้องส่งเพื่อรายงานกิจกรรมให้ผู้ฟังทราบ ฝึกการออกไปสัมภาษณ์เด็กๆ ที่เข้าร่วมโครงการรวมทั้งผู้ปกครอง หรือเก็บประเด็นที่น่าสนใจนำมาออกอากาศผ่านคลื่น 107.75 MHz ส่วนเด็กๆ ก็ได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมอย่างคุ้มค่าและได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ๆ ด้วย”

น.ส.ชมภู่ ยินรัมย์ (ภู่) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายเนื้อหาได้กล่าวว่า “การจัดโครงการนี้เราได้แบ่งงานออกเป็น 7 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายเนื้อหา ฝ่ายนันทนาการ ฝ่ายสวัสดิการ ฝ่ายเทคนิค ฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายประเมินผลดิฉันอยู่ฝ่ายเนื้อหา ทำหน้าที่ออกแบบเนื้อหาเพื่อไปสอนน้องๆ เราต้องเตรียมเนื้อหาให้เหมาะกับวัยของเด็กที่กำลังอยู่ในช่วงวัยเรียนรู้ค่ะ เพราะเด็กในระดับนี้จะมีความจำดี และสามารถซึมซับสิ่งที่จะนำมาถ่ายทอดได้ดี เราจึงได้เตรียมเนื้อหาที่เป็นนิทานมาให้น้องๆ ได้นำไปอ่าน ไปฝึกซ้อมระหว่างจัดโครงการ ซึ่งนิทานที่ได้เตรียมมาให้น้องๆ นี้เป็นนิทานคุณธรรม สอดแทรกคติสอนใจน้องๆ ค่ะ โครงการของเราจัดกิจกรรมทั้งหมด 4 วันค่ะ วันแรกเราจะมาทำความรู้จักกับน้องๆ ก่อน เพื่อความคุ้นเคยกันค่ะ โดยหาเกมส์พร้อมสอดแทรกเนื้อหาหรือนิทานที่เราเตรียมไว้เพื่อ ออกอากาศสดที่คลื่น RT RADIO 107.75 MHz ในวันสุดท้ายค่ะ”

น.ส.สมฤทัย เครือเอี่ยม (เจี๊ยบ) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้กล่าวว่า “เนื่องจากโครงการของเราได้จัดขึ้นในช่วงที่เด็กๆ ปิดเทอม ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างมากในการหาเด็กๆมาร่วมโครงการในครั้งนี้ เพราะในช่วงปิดเทอมเป็นวันหยุดยาว บางครอบครัวอาจจะพาลูกๆ หลานๆ ไปเที่ยวพักผ่อน ตอนแรกก็รู้สึกท้อว่าจะหาเด็กๆ มาร่วมโครงการได้อย่างไร พวกเราก็เลยประชุมกับฝ่ายประสานงาน และลงมติกันว่า เราจะต้องทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ พร้อมใบสมัครเข้าร่วมโครงการขึ้น แล้วพวกเราต้องลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ด้วยตัวเอง โดยลงพื้นที่ตามบ้านเรือนแถบบริเวณคลอง 6 และรอบๆ มหาวิทยาลัย ซึ่งผลตอบรับที่ได้ก็เป็นที่น่าภูมิใจค่ะ ผู้ปกครองของเด็กๆ ให้ความร่วมมือ และให้ความสนใจของโครงการเป็นอย่างมากเลยค่ะ ทั้งนี้ทางโครงการจัดทำแฟนเพจ (Sound For Young season 2) ขึ้น และยังมีการประกวด Popular Kids Vote เพื่อมอบรางวัลให้กับน้องๆ ที่มีความสามารถ และเป็นที่ชื่นชอบของสมาชิกในแฟนเพจ โดยให้สมาชิกเข้ามากด Like และกด Share รูปน้องๆ ที่ตนเองชื่นชอบ สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆ TV5511 ที่ได้คิดโครงการดีๆ ให้รุ่นน้องได้สานต่อโครงการให้เกิดขึ้นเป็นปีที่ 2 และขอขอบคุณคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี ที่ให้การสนับสนุน โครงการ Sound For Young season2 เป็นอย่างดี ขอขอบคุณค่ะ”

น.ส.ฟาริดา จันทร์ทัศน์ (ดรีม) เป็นหัวหน้ากลุ่มฝ่ายนันทนาการ กล่าวว่า “ดิฉันรู้สึกอิ่มใจ และดีใจค่ะที่ได้จัดโครงการนี้ เรามีเวลาแค่ 3 วันก่อนที่จะพาน้องๆ เข้ามาเล่านิทานออกการสดทาง RT RADIO 107.75 MHz น้องๆ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยค่ะ ถึงแม้จะซนไปนิด แต่เด็กๆ ที่เข้าร่วมโครงการทุกคนมีความสามารถแตกต่างกันออกไปเก่งกันทุกคน ดิฉันและเพื่อนๆ ฝ่ายนันทนาการต้องเข้าไปทำความรู้จักสนิทสนมกับน้องๆ ก่อนค่ะ เพราะน้องจะได้ไม่เกร็งหรือกลัวพี่ๆ โดยการให้น้องๆ เล่นเกมโชว์ความสามารถก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาค่ะเราจะทำอย่างนี้ทุกวันเพื่อเพิ่มความคุ้นเคย ซึ่งน้องๆ ทุกคนปรับตัวเข้าหาพี่ๆ ได้ตั้งแต่วันแรกเลยค่ะ เล่นกับพี่ได้ และที่สำคัญน้องๆ เข้าใจในเนื้อหาสาระความรู้ได้อย่างรวดเร็วมากค่ะ พี่ๆ ก็ตกใจและก็ดีใจมากๆ เลย เพราะน้องๆ ทั้งเก่งและฉลาดกล้าคิด กล้าพูด แถมยังมีความสามารถอีก ซึ่งการหัดให้น้องๆ เป็นดีเจในครั้งนี้ เราได้ให้น้องๆ เล่านิทานออกอากาศสดโดยมีนิทานเรื่อง คนหาปลากับนายพราน เรื่องสิงโตที่ปรึกษา และเรื่องอึ่งอ่างกับแม่ ซึ่งนิทานเหล่านี้แฝงไปด้วยแง่คิด และคติสอนใจน้องๆ โดยให้น้องๆ เลียนแบบเสียงตัวละครที่อยู่ในเรื่อง เหมือนกับการภาคการ์ตูนเลยค่ะ”

คุณโชติกา อรุณลักษณ์ ผู้ปกครองของน้องพลอยชมพู กล่าวว่า “อยากให้มีโครงการนี้อีก โครงการนี้ดีมาก เพราะจากเด็กที่ไม่กล้าแสดงออก มาตอนนี้เด็กๆ กล้าแสดงออกมากขึ้น ขอบคุณที่มีโครงการดีๆ และอยากให้มีอีกนอกจากที่เด็กๆ จะได้ฝึกทักษะในการอ่านแล้ว ยังได้ความรู้จากนิทานที่สอดแทรกความคิดดีๆ อีกด้วยซึ่งเด็กๆ ก็ชอบมากค่ะ ขอบคุณนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงที่มีโครงการดีๆ แบบนี้อีก และยังสามารถทำประโยชน์ให้แก่สังคมอีกด้วยต้องขอขอบคุณแทนเด็กๆ อีกครั้งนะค่ะ”

ด.ช.ปวินวิชญ์ ปาลกวงศ์ (น้องต้นน้ำ) อายุ 6 ขวบอยู่ในกลุ่มอุลตร้าแมน ได้รับบทเป็นนายพรานในนิทานเรื่อง คนหาปลากับนายพราน บอกว่าพี่ๆ ให้ระบายสีรูปนายพราน และเป็นดีเจเล่านิทาน พี่สอนให้หัดพูดจัดรายการ สนุกมากมีเกมส์เก้าอี้ดนตรี ขี่ม้าส่งเมืองให้เล่น มีความสุขและสนุกที่สุด

ด.ญ.สาริศา สุวรรณคำ หรือ น้องน้ำอิง “หนูชื่อน้ำอิง อายุ 7 ขวบค่ะ หนูอยู่กลุ่มอุลตร้าแมนเหมือนต้นน้ำค่ะ หนูได้จัดรายการนิทานเรื่องคนหาปลากับนายพราน และรับบทเป็น คนหาปลาค่ะ หนูชอบที่พี่เขาพาหนูไปพูดเล่านิทานที่ห้องอัดเสียง และหนูได้เป็นดีเจด้วยดีใจสุดๆ เลยค่ะ ในการพูดใส่ไมค์ หนูอยากให้พาไปอีก สนุกมากๆเลยค่ะ”

โครงการ สื่อเสียงเพื่อน้อง ครั้งที่ 2 (Sound For Young season 2) เพื่อปั้นดีเจตัวน้อย เป็นการสานต่อการทำงานจากรุ่นพี่ มาสู่รุ่นน้อง และหวังว่าจะมีรุ่นต่อไป ที่คิดจะทำงานอย่างพี่ๆ ที่ทุ่มเททั้งความรู้ แรงกายและแรงใจ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีประโยชน์ให้สมกับเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่