มทร.ธัญบุรียืนยันเลื่อนเปิดเทอมไม่กระทบฝึกปฏิบัติการสอน-สมัครงาน

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า จากการเลื่อนเปิดภาคเรียน ตามการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประจำปี การศึกษา 2557 จากเดิมเปิดเรียนใน มิ.ย. เป็นเดือน ส.ค.นั้น มทร.ธัญบุรี ได้มีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อตัวนักศึกษาทั้งในเรื่องการเรียน และระยะเวลาการสำเร็จการศึกษา โดยภาคเรียนที่ 1/2557 ถ้าเป็นไปตามกลุ่มประเทศอาเซียน นักศึกษา ทุกชั้นปีจะเปิดเรียนในวันที่ 18 ส.ค.นี้ แต่ สำหรับนักศึกษาเดิม ชั้นปีที่ 4 เฉพาะสายครู ที่ต้องออกฝึกสอน และนักศึกษาชั้น ปีสุดท้ายในหลักสูตร (เทียบโอนรายวิชา) เปิดภาคเรียนที่ 1/2557 ทาง มทร.ธัญบุรี ให้เปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย.ที่ผ่านมาเพื่อไม่ให้กระทบต่อการฝึกปฏิบัติการสอน ส่วนนักศึกษาที่ออกฝึกสหกิจศึกษา ได้มี การเปิดภาคเรียนพิเศษ /2557 ไปตั้งแต่ วันที่ 17 มี.ค.ที่ผ่านมา แต่บางคณะอาจจะ เปิดช้ากล่าวแต่ก็ต้องไม่เกิน 18 ส.ค.นี้ เพื่อให้นักศึกษาได้ออกฝึกสหกิจศึกษาตามสถานประกอบการ ครบจำนวนเวลาที่กำหนด คือ 4 เดือน นอกจากนี้ มทร.ธัญบุรี ยังจัดให้มีการเปิดภาคการศึกษา ฤดูร้อนพิเศษ/ 2557 ด้วย เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. ที่ผ่านมา เพื่อให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียน เรียน และสำเร็จการศึกษาได้ตามกำหนด

รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าวถึงการที่ มทร.ธัญบุรี จัดแผนการเรียนการสอนเช่นนี้ว่า เพื่อช่วยให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย สำเร็จ การศึกษาตามกรอบระยะเวลาที่ไม่แตกต่าง จากเดิม และไม่เสียโอกาสที่จะเข้าสู่ ตลาดแรงงาน แต่ในส่วนนักศึกษาที่ไม่ต้อง ฝึกสหกิจศึกษา และมีเวลาว่าง 1 เทอม มทร.ธัญบุรีได้ประสานสถานประกอบการให้นักศึกษาเข้าไปฝึกงานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ หรือหากไม่ต้องการฝึกงาน ก็สามารถลงทะเบียนเรียนในวิชาเลือกที่ต้องการเรียน หรือฝึกอบรมทักษะวิชาต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยเปิดได้ อย่างไรก็ตาม สำหรับการเปิดภาคเรียนพิเศษต่างๆ นี้ ทาง มทร.ธัญบุรี ได้ทำหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจแล้ว เชื่อว่าจะไม่มีปัญหาในเรื่องที่นักศึกษาจะกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา (กยศ.) แต่อย่างใด