ผลการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2557


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2557

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไดทําการทดสอบภาคความรู ความสามารถทั่วไป และภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง เพื่อคัดเลือกเปนพนักงาน มหาวิทยาลัย สายสนับสนนุ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 แลว นั้น
ในการนี้ จึงขอประกาศผลการทดสอบดังกลาว เพื่อเขารับการทดสอบภาคความเหมาะสม กับตําแหนง(สัมภาษณ) ดังรายชื่อผูผานการทดสอบ พรอมวัน เวลา และสถานที่ทดสอบภาคความเหมาะสม กับตําแหนง(สัมภาษณ) ปรากฏแนบทายประกาศนี้

 อ่านรายละเอียดเพิ่ม คลิ๊ก