ผลการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2557


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2557

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไดทําการทดสอบภาคความรูความสามารถ
ทั่วไป และภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง เพื่อคัดเลือกเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 แลว นั้น

ในการนี้ จึงขอประกาศผลการทดสอบดังกลาว เพื่อเขารับการทดสอบภาคความเหมาะสม กับตําแหนง(สัมภาษณ) ดังรายชื่อผูผานการทดสอบ พรอมวัน เวลา และสถานที่ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง(สัมภาษณ) ปรากฏแนบทายประกาศนี้

ทั้งนี้ วัน เวลา และสถานที่ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง(สัมภาษณ)ตามประกาศ
จะรวมถึงการเขารับการทดสอบของผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกในสาขาที่เปดรับวุฒิปริญญาเอกดวย

อ่านรายละเอียดเพิ่ม คลิ๊ก