กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

1. สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น.
ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ ในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2557 ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ไปสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 โดยเตรียมเอกสารดังนี้

1. สำนำบัตรประจำตัวประชาชน เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียนฉบับสำเร็จการศึกษา เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (เฉพาะกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ไม่ตรงกับสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน) เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด

หมายเหตุ : สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องเป็นกระดาษขาวขนาด A4 เท่านั้น

2. ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 15 กรกฎาคม 2557
ให้ผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2557 ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่เว็บไซต์ www.cuas.or.th ให้ถูกต้องและครบถ้วน (ตามปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ของ สอท.)

3. บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา : วันที่ 15-23 กรกฎาคม 2557
ให้ผู้ผ่านคัดเลือกตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาตามประกาศของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษาทางเว็บไซต์ www.rmutt.ac.th หรือ www.oreg.rmutt.ac.th ให้ถูกต้องและครบถ้วน

4. ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแลัลงทะเบียนเรียน : วันที่ 15-23 กรกฎาคม 2557
ให้ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาฯ ที่บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติเรียบร้อยแล้ว พิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน นำไปชำระเงินที่สถาบันการเงินตามที่กำหนดไว้ในใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

หมายเหตุ :
1. หากผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ไม่ดำเนินการตามขั้นตอนนี้จะถือว่าสละสิทธิ์ที่จะเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2557
2. ให้ผู้สอบผ่านสัมภาษณ์เก็บสำเนาการชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐาน
3. ผู้สอบผ่านสัมมภาษณ์ที่ชำระเงินแล้ว มหาวิทยาลัยฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
223.3 KiB
5464 Downloads
Details
ปฏิทินการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
101.0 KiB
2843 Downloads
Details
กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
223.3 KiB
5464 Downloads
Details
ปฏิทินการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
101.0 KiB
2843 Downloads
Details