เทปสัมภาษณ์รายการ Special Talks ตอนที่ 1

สัมภาษณ์ท่านอธิการบดี เกี่ยวกับ ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย และมติที่สำคัญ

มติที่สำคัญเป็นเชิงนโยบาย สภามหาวิทยาลัยมุ่งเน้นให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยเฉพาะการเรียนการสอนที่ปฏิบัติได้จริง  สภามหาวิทยาลัยให้ให้มหาวิทยาลัยจัดทำแผนสู่การปฏิบัติ เรื่องการฝังตัวอาจารย์ ที่สถานประกอบการ หรือ การให้อาจารย์เข้าไปทำงานกับสถานประกอบการ สภามหาวิทยาลัยอยากเห็นว่าอาจารย์เข้าไปทำวิจัย  เข้าไปมีบทบาทในอุตสาหกรรม เข้าไปหาปัญหาและแก้ไขให้ภาคอุตสาหกรรมได้ จะมีการเข้าไปทำงานกับอุตสาหกรรม 3 ระยะ ระยะสั้น เป็น 2 สัปดาห์ ถึง 1 เดือน  ระยะกลาง เป็น 2 เดือน ถึง 4 เดือน ระยะยาว 6 เดือน ถึง 1 ปี