การกู้ยืมเงินกองทุน กยศ.และกองทุน กรอ.

แจ้งเรื่องสิทธิการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ของนักศึกษารายเก่า ชั้นปีที่ 2 – 5 ประจำปีการศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยได้มีการปรับปฏิทินการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน จึงทำให้นักศึกษาบางส่วนได้รับผลกระทบ
ทางมหาวิทยาลัยจึงขอแจ้งสิทธิในการกู้ยืมโดยแบ่งเป็นกลุ่มให้นักศึกษาทราบดังนี้

ลำดับ

การลงทะเบียน/
การเปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัย

ภาคเรียนที่สามารถกู้ยืมได้

หมายเหตุ

กลุ่ม 1

นักศึกษาที่ลงทะเบียน  (ฝึกสหกิจ) ภาคเรียนพิเศษ/2557
(17 มี.ค. 57 – 20 ก.ค.57)
ภาคเรียนที่ 1/2557
(18 ส.ค. 57 – 21 ธ.ค. 57)

ถ้านักศึกษาไม่จบภายในภาคเรียนที่ 1/2557 จะขอกู้ต่อในภาคที่ 2/2557 ไม่ได้

กลุ่ม 1

นักศึกษาที่เปิดภาคเรียน (แบบเดิม) ภาคเรียนที่ 1/2557
(2 มิ.ย. 57 – 5 ต.ค. 57)
ภาคเรียนที่ 2/2557
(3 พ.ย. 57 – 8 มี.ค. 58)

ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2557 ตามปกติ (ยังไม่ต้องชำระเงิน)

กลุ่ม 2

นักศึกษาที่เปิดภาคเรียน (แบบอาเซี่ยน) ภาคเรียนที่ 1/2557
(18 ส.ค. 57 – 21 ธ.ค. 57)
ภาคเรียนที่ 2/2557
(12 ม.ค. 58 – 17 พ.ค. 58)

แจ้งเรื่องสิทธิการกู้ยืมกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
ของนักศึกษารายเก่า ชั้นปีที่ 2 – 3 ประจำปีการศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยได้มีการปรับปฏิทินการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน จึงทำให้นักศึกษาบางส่วนได้รับผลกระทบ
ทางมหาวิทยาลัยจึงขอแจ้งสิทธิในการกู้ยืมโดยแบ่งเป็นกลุ่มให้นักศึกษาทราบดังนี้

ลำดับ

การลงทะเบียน/
การเปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัย

ภาคเรียนที่สามารถกู้ยืมได้

หมายเหตุ

กลุ่ม 1

นักศึกษาที่เปิดภาคเรียน (แบบเดิม) ภาคเรียนที่ 1/2557
(2 มิ.ย. 57 – 5 ต.ค. 57)
ภาคเรียนที่ 2/2557
(3 พ.ย. 57 – 8 มี.ค. 58)

ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2557 ตามปกติ (ยังไม่ต้องชำระเงิน)

กลุ่ม 2

นักศึกษาที่เปิดภาคเรียน (แบบอาเซี่ยน) ภาคเรียนที่ 1/2557
(18 ส.ค. 57 – 21 ธ.ค. 57)
ภาคเรียนที่ 2/2557
(12 ม.ค. 58 – 17 พ.ค. 58)

เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาค (1 ปีมี 2 ภาคการศึกษา)
ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาดูประกาศกำหนดการในวันที่ 1 สิงหาคม 2557

20140606-SD
20140606-SD
20140606-SD1.pdf
153.2 KiB
1250 Downloads
Details

20140606-SD
20140606-SD
20140606-SD1.pdf
153.2 KiB
1250 Downloads
Details