เปิดตัวยิ่งใหญ่’อลังการงานช้อป OTOP Midyear 2014′

“อลังการงานช้อป OTOP Midyear 2014″ เปิดงานโดยนายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน และมีนายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้บริหาร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และประชาชน เข้าร่วมงาน ณ เวทีกลาง อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5 เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า รัฐบาลได้มีนโยบายในการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก ด้วยการส่งเสริมให้เกิดการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรในชุมชน ผสมผสานองค์ความรู้ในการบริหารจัดการ ภายใต้ชื่อโครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” โดยได้ปรากฏผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมมาอย่างต่อเนื่อง เกิดการกระจายรายได้ให้กับชุมชน สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศให้ดีขึ้น ซึ่งได้ส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี การจัดงาน OTOP Midyear ในทุกครั้งถือเป็นกิจกรรมการส่งเสริมช่องทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ โดยได้มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งตลอดระยะเวลาของการจัดงานได้รับการตอบรับด้วยความชื่นชมในผลผลิตจากการดำเนินงานโครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นอย่างดี ดังจะเห็นได้จากจำนวนของผู้เข้าร่วมชมงาน และรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่สูงขึ้นในทุกๆ ปี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในครั้งนี้จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จะได้มีโอกาสแสดงศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถ เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในโอกาสอันใกล้นี้ และจะได้สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมชมงาน ตลอดจนสร้างการหมุนเวียนและกระจายรายได้ให้กับประชาชนภายในประเทศตามเจตนารมณ์ของนโยบาย

ทางด้านนายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า สำหรับการจัดงาน OTOP Midyear 2014 ในครั้งนี้ จัดขึ้นในชื่อ “อลังการงานช้อป OTOP Midyear 2014″ ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2557 ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 1-8 เมืองทองธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ไปยังชุมชนภายในประเทศ และให้ประชาชนได้มีโอกาสในการเลือกซื้อสินค้าดี มีคุณภาพ ในราคายุติธรรม จากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP โดยตรง ภายใต้สภาวะที่มีข้อจำกัดจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้กำหนดเป้าหมายการจำหน่ายตลอดงานครั้งนี้จำนวน 800 ล้านบาท ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมบูรณาการ อาทิ สำนักนายกรัฐมนตรี มูลนิธิชัยพัฒนา กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ศูนย์บริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ธนาคารออมสิน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ระดับ 3-5 ดาวที่ผ่านการคัดสรรในปี 2555 จากทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร จำนวนมากกว่า 2,000 ร้านค้า OTOP ชวนชิม และอาหารฮาลาล OTOP เยาวชน OTOP Smile การจำหน่ายสินค้าของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย นิทรรศการและการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้า OTOP จากหน่วยงานต่างๆ และไฮไลต์ของงาน OTOP Outlet การลดราคาครั้งยิ่งใหญ่ของสินค้า OTOP คุณภาพดีจากทั่วประเทศ.