หนุนรับตรงพร้อมกันแต่แยกเป็นกลุ่มๆแนะจัดสอบมากกว่า1ครั้งเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กหวั่นม.เล็กยอดตกวูบ

จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศักษา (สกอ.) พร้อมด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัย และตัวแทนมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศได้ประชุมเพื่อพัฒนาระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา และมีความเห็นตรงกันที่จะให้มีการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถานบันอุดมศึกษาด้วยวิธีการรับตรงพร้อมกัน และใช้ข้อสอบกลางเหมือนกันในปี 2559 นั้นเมื่อวันที่ 29 พ.ค.2557 รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ในฐานะประธานที่ประชุมอธิบดีการบดี มทร. 9 แห่ง กล่าวว่าส่วนตัวเห็นว่าควรจะมีการจัดสอบรับตรงพร้อมกันทั้งหมดทั่วประเทศตั้งนานแล้ว ไม่ใช่ปล่อยให้แต่ละมหาวิทยาลัยต่างคนต่างทำเหมือนที่ผ่านมา แต่การที่มหาวิทยาลัยจะเห็นดีเห็นงามให้มีการสอบพร้อม กันทั้งหมดนั้นก็ใช่ว่าจะมองแค่เพียงเพื่อต้องการลดปัญหาการวิ่งรอกสอบของเด็กเท่านั้น แต่ควรมองปัญหาอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นตามมาอย่างรอบด้านพร้อมทั้งคิดหาแนวทางออกไว้ด้วย เช่น หากสอบพร้อมกันมหาวิทยาลัย ขนาดเล็กย่อมได้รับผลกระทบเรื่องตัวเลขนักศึกษาลดลง หรืออาจจะมีปัญหาอื่นๆ อีกแล้วจะมีทางออกกันอย่างไร เป็นต้น

ด้าน รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐอธิการบดี มทร. ธัญบุรี กล่าวว่า เห็นด้วย ที่จะให้มีการสอบรับตรงพร้อมกัน แต่ควรแยกสอบออกเป็น 2 ช่วง และเป็นกลุ่มๆ เพราะเวลานี้เราสามารถแยกเด็กได้เป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1.เด็กที่เรียนดีเรียนเก่งและมีเป้าหมายที่ชัดเจนที่จะสอบเพื่อเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำ 2.เด็กที่เรียนดีเรียนเก่งแต่ต้องการเรียนในมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี เช่นกลุ่ม มหาวิทยาลัย พระจอมเกล้าฯ กลุ่ม มทร.เป็นต้นและ 3.เด็กที่เรียนเก่ง เรียนดี เรียนปานกลาง และไม่เก่งกลุ่มนี้มีมากถึง 40% ซึ่งบางคนพลาด โอกาศจากกลุ่มที่ 1 และ 2 แต่ก็มีจำนวนไม่น้อยที่มีความตั้งใจที่จะเรียนในมหาวิทยาลัย สายสังคม ท้องถิ่นอย่างมหาวิทยาลัยราชภัฏมาตั้งแต่แรก ทั้งนี้ หากให้สอบพร้อมกันหมดโดยไม่แยกกลุ่ม เด็กในกลุ่มที่ 3 ก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วง เพราะอาจจะสอบได้ในสาขาหรอืมหาวิทยาลัยที่ไม่ชอบซึ่งจะส่งผลต่อการเรียนตามมา ดังนั้น จึงควรมรทางเลือกและให้โอกาสได้สอบมากกว่า 1 ครั้ง แม้จะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่เชื่อว่าเด็กจะพึงพอใจที่ได้เรียนในสาขาและมหาวิทยาลัยที่ต้องการจริงๆ