ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการจัดตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ณ อาคารยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยฯ โดยดำเนินการให้นักศึกษาใหม่ของทุกคณะ/วิทยาลัยฯ ที่ผ่านการสอบคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งนักศึกษาที่เรียกเพิ่มและนักศึกษาที่ได้ได้รับการตรวจสุขภาพในครั้งที่ 1 (เก็บตก)