ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคกลาง เพื่อพัฒนาอุดมคติไทย ประจำปี 2557

ประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคกลาง เพื่อพัฒนาอุดมคติไทย ประจำปี 2557
“วิกฤตบัณฑิตไทย ความท้าทาย  โอกาสและแนวทางการพัฒนา”
25 กรกฎาคม 2557
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.centraluniconf.rmutt.ac.th/

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีนโยบายในการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นแม่ข่ายในการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยของสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคกลาง  มีสมาชิก 86 สถาบัน

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ได้ดำเนินกิจกรรมในโครงการพัฒนาบัณฑิต อุดมคติไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งรัดพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีความรู้ควบคู่กับการมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นบัณฑิตอุดมคติไทยที่มีทั้งความเก่ง ความดี และความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กรและสังคมโดยส่วนรวม สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ   รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษา มีการพัฒนาความสัมพันธ์เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาบุคลากร ได้แก่ คณาจารย์ นักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตอุดมคติไทยที่พึงประสงค์

คณะกรรมการประสานกิจเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคกลาง เพื่อพัฒนาบัณฑิต  อุดมคติไทย ตระหนักถึงพันธกิจการพัฒนานิสิตนักศึกษาให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์ เป็นบัณฑิต  ที่สามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคมที่อยู่ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องพัฒนานิสิตนักศึกษา ซึ่งเป็นหัวใจของสถาบันอุดมศึกษาให้ไปตามจุดมุ่งหมาย ด้วยเหตุนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคกลาง เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  ราชมงคลธัญบุรี  จึงจัดให้มีการประชุมวิชาการภายใต้ หัวข้อเรื่อง วิกฤตบัณฑิตไทย


วัตถุประสงค์ในการจัดงาน

–  เพื่อให้อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมตระหนักถึงบทบาทของสถาบัน ที่ต้องให้ความสำคัญในการสร้างนิสิต นักศึกษา ให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม

–  เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ได้ร่วมแสดงเจตนารมณ์และนวมพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนานิสิต นักศึกษา เพื่อให้เป็นคนดี ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

–  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวคิดและประสบการณ์ การพัฒนานิสิต นักศึกษา ให้มีคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ของบัณฑิตอุดมคติไทย

ประโยชน์ที่จะได้รับ

– เป็นการส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนการสอน ในระดับบัณฑิตศึกษาภายในประเทศ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้น โดยผ่านกิจกรรมด้านการประชุมวิชาการ

– มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการในภาครัฐ ภาคเอกชน  และระหว่างนักวิชาการไทย

– เป็นการสร้างโอกาสให้มีความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างสถาบัน ในประเทศ และระหว่างนักวิชาการไทย