ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร


ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะดำเนินการเลือกตั้งกรรมการบริการกองทุนพัฒนาบุคลากร ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนหัวหน้าหน่วยงานระดับคณะหรือเทียบเท่า ซึ่งเลือกกันเอง จำนวนหนึ่งคน ผู้แทนจากบุคลากรสายวิชาการ จำนวนสามคน และผู้แทนจากบุคลากรสายสนับสนุน จำนวนสองคน ตามความในข้อ 9 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2557 และข้อ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง กำหนดการให้ได้มาซึ่งผู้แทนเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2557 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2557 จึงออกประกาศดังนี้  >>Click<<