ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง จำนวนกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ กำหนดการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะได้ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทตัวแทนคณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประเภทตัวแทนคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และประเภททั่วไป (สายผู้สอน) เนื่องจากได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ตามข้อ ๗(๔) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ และอาศัยอำนาจตามข้อ ๑๒ แห่งข้อบังคับเดียวกัน ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงออกประกาศดังนี้  >>Click<<

แสดงความคิดเห็น