ประเมินเข้มคุณภาพด้านภาษา-ไอทีหลังอัพเงินเดือน

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้มีการปรับเงินเดือนในส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยระดับปริญญาตรี อัตราเงินเดือนหลังปรับเพิ่มแล้วจะอยู่ที่ 19,500 บาท และเพื่อเป็นการยกระดับพนักงานมหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นสอดรับกับการปรับขึ้นของรายได้ทางมหาวิทยาลัย จึงได้ขอความร่วมมือให้พนักงานมหาวิทยาลัย เข้ารับการอบรมความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และICT เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย และต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ระดับ B1 และการประเมินความรู้ด้านไอที ระดับ 3 ตามมาตรฐานสากลด้วย

“นอกจากนี้ในส่วนของลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งอยู่ในช่วงของทดลองงานนั้น จะต้องผ่านการประเมินดังกล่าวด้วยเช่นกัน โดยจะมีการประเมินก่อนการเข้าบรรจุหรือปรับเปลี่ยนเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้การปรับเงินเดือนขึ้นนั้นพนักงานมหาวิทยาลัย จำเป็นต้องมีสมรรถนะและประสิทธิภาพการทำงานควบคู่กันไปด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับเงินเดือนที่ได้รับ” อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าว.