ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่สอบ และเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุน


ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2557 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 พร้อมวัน เวลา และสถานที่สอบแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินการสอบคัดเลือก     ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการนี้จึงขอเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมในรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่สอบ และเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุน
56.5 KiB
2484 Downloads
Details