ภาพข่าว: ข่าวข้นคนเข้ม: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี ม.เทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก โอกาสที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ร.ร.วัดหนองปลาดุก ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี