เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

– วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยาประยุกต์) Master of Science (Applied Biology)
– วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีนวัตกรรม) Master of Science (Innovative Chemistry)
– วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)(ภาคสมทบ) Master of Science (Information Technology)

กำหนดการ
* เปิดรับสมัคร วันที่ 21 เมษายน 2557 – 4 กรกฏาคม 2557
* สอบคัดเลือก (ข้อเขียนและสัมภาษณ์) วันที่ 20 กรกฏาคม 2557

การสมัคร
* สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักบัณฑิตศึกษา
* ผ่านเว็บไซต์ http://www.grad.rmutt.ac.th/

ติดต่อสอบถาม

* บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โทร 02-549-4159
* สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.) ชั้น 4
39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต.คลองหก จ.ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ : 0-2549-3618-9