ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ให้สถานศึกษาหยุดทำการ

ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙/๒๕๕๗  วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ได้ประกาศให้สถานศึกษาหยุดทำการ เพื่อให้การรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๑๑ แห่ง พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช ๒๔๕๗ จึงให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน หยุดทำการตั้งแต่วันที่ ๒๓-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นั้น

ในการนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอประกาศหยุดทำการในวันที่ ๒๓-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยขอให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านคอยติดตามข้อมูลข่าวสาร ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ จะประกาศให้ทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ให้สถานศึกษาหยุดทำการ
28.8 KiB
335 Downloads
Details