ประกาศมทร.ธัญบุรี รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2557

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงวันที่ 8 เมษายน 2557 เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2557 ระหว่างวันที่ 8-30 เมษายน 2557 ซึ่งการรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว นั้น

ในการนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2557 ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศเข้ารับ การคัดเลือกโดยการทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง เวลา 09.00 – 12.00 น. และ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป เวลา 13.00 – 15.00 น. ในวันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2557 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และหากสอบผ่านจะเข้ารับการทดสอบ
ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 ณ สถานที่ที่กําหนด และให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติตามระเบียบ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  >>Cilck<<