ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2557


ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงวันที่ 8 เมษายน 2557 เรื่องรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2557 ระหวางวันที่ 8-30 เมษายน 2557 ซึ่งการรับสมัครดังกลาวไดเสร็จสิ้นแลว นั้น

ในการนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2557 ปรากฏตามรายละเอียดแนบทายประกาศ ทั้งนี้ ผูสมัครในสาขาที่เปดรับคุณวุฒิ ไมต่ํากวาปริญญาโท จะตองเขารับการคัดเลือกโดยการทดสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป และภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (สอบขอเขียน) ในวันเสารที่ 31 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. และเวลา 13.00 น. และหากสอบผานจะเขารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) พรอมกับผูสมัครในสาขาที่เปดรับคุณวุฒิปริญญาเอก ในวันศุกรที่ 13 มิถุนายน 2557 ณ สถานที่ที่กําหนด และใหผูเขารับการคัดเลือกปฏิบัติตามระเบียบดังนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>Cilck<<