พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๕๘) พ.ศ. ๒๕๕๖

ประชาสัมพันธ์ พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร  ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๕๘) พ.ศ. ๒๕๕๖   สำหรับบริจาคให้แก่สถานศึกษา ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/008/21.PDF