วิจัยเสาเข็มต้านแรงแผ่นดินไหว

ดร.วีระศักดิ์ ละอองจันทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเทคนิคธรณี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า ตนได้ทำการวิจัยและพัฒนาฐานรากชนิดเสาเข็มในดินซีเมนต์ชั้นลึกต้านแรงแผ่นดินไหว โดยได้ทำการทดลองในโมเดลและแบบจำลองในคอมพิวเตอร์ รวมถึงทดสอบจริงภาคสนาม ซึ่งผลการทดสอบมีความสอดคล้องกัน โดยเสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกนด้วยวัสดุประเภทต่างๆ ที่เสริมแกนเหล็ก H-Beam คือเสริมในรูปตัว H สามารถรับแรงกระทำด้านข้างแบบซ้ำไปซ้ำมาได้ดีที่สุด และในส่วนของการกระจายพลังงานแกนแบบเหล็ก H-Beam ก็สามารถที่จะกระจายพลังงานได้ดีที่สุด ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่สำคัญอย่างหนึ่งของโครงสร้างรับแรงแผ่นดินไหว

ดร.วีระศักดิ์ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ผลงานวิจัยดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงทางด้านแผ่นดินไหวคือ Earthquake Engineering and Engineering Vibration วารสารในเครือ springerทำให้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก มีการสอบถามจากบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในวงการก่อสร้างทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำเอานวัตกรรมเสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกนที่เผยแพร่ในวารสารนี้ไปใช้ปรับปรุงคุณภาพดินอ่อนให้สามารถรับแรงกระทำแบบซ้ำไปซ้ำมาได้มากยิ่งขึ้น โดยใช้เทคนิคในแนวคิดการใส่แกนเสาเข็มลงในเสาเข็มดินซีเมนต์ สำหรับประเทศไทยซึ่งเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวอยู่ในขณะนี้ ผลของงานวิจัยในครั้งนี้สามารถที่ปรับใช้ให้เหมาะกับสภาวะแผ่นดินไหวที่ประเทศไทยที่ประสบอยู่ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยจะใช้เป็นแนวคิดในเทคนิคการออกแบบและการก่อสร้างถนนหรือองค์อาคารต่างๆ เพื่อรองรับแรงกระทำแบบซ้ำไปซ้ำมาหรือแม้กระทั่งแรงแผ่นดินไหวได้ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของงานวิจัยนี้ก็ยังต้องทำวิจัยเพื่อต่อยอดขึ้นไปอีก