คอลัมน์ SCIWATCH: รถเข็นไฟฟ้าควบคุมด้วยเสียงต้นแบบ

นายเดชฤทธิ์ มณีธรรม หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับผศ.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ และ พ.อ.นพ.อารมย์ ขุนภาษี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.อ.รศ.นพ.สุธี พานิชกุล วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ได้ร่วมประดิษฐ์รถเข็นไฟฟ้าควบคุมด้วยเสียง (Electric Wheelchair Control by Voice)

เนื่องจากโรงพยาบาลมีทหารที่ได้รับบาดเจ็บเส้นประสาทที่ต้นคอ ระดับการบาดเจ็บขั้น C3 C4 ผู้ป่วยไม่มีความรู้สึกทางการเคลื่อนไหวตั้งแต่หัวไหล่ลงมา หรือสามารถขยับได้เฉพาะคออย่างเดียว บางรายไม่สามารถหันหรือหมุนคอได้ ทำให้ทางทีมงานสรุปผลว่าควรจะประดิษฐ์รถเข็นไฟฟ้าควบคุมด้วยเสียงขึ้นมา เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวบนรถเข็นและควบคุมการทำงานด้วยเสียงของผู้ป่วยเอง ต้นทุนในการประดิษฐ์รถเข็นไฟฟ้าควบคุมด้วยเสียงประมาณ 40,000บาท/คัน ผู้สนใจสามารถสอบถามได้ที่อาจารย์เดชฤทธิ์ โทร.0 8688 21475