ประกาศ สอบสัมภาณ์เพิ่มเติม (ระดับปริญญาตรี)

 

นักศึกษาที่ไม่ได้สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 22 เมษายน 2557 ให้สอบสัมภาษณ์ได้อีกครั้งในวันที่ 29 เมษายน 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น. และจะประกาศผลสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2557

สถานที่สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรงคุณวุฒิ ม.6 /ปวช. /ปวส.) เพิ่มเติม ปีการศึกษา 2557  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  วันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 09.00-12.00 น.

รายละเอียดสถานที่สามารถดูได้จากเอกสารแนบ

ประกาศ สอบสัมภาณ์เพิ่มเติม (ระดับปริญญาตรี)
81.7 KiB
1932 Downloads
Details

ประกาศ สอบสัมภาณ์เพิ่มเติม (ระดับปริญญาตรี)
81.7 KiB
1932 Downloads
Details