คิดค้นรถเข็นไฟฟ้าต้นแบบผู้ป่วยสั่งเคลื่อนที่ด้วยเสียง

ดร.เดชฤทธิ์ มณีธรรม หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ผศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และ พ.อ.ผศ.นพ.อารมย์ ขุนภาษี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.อ.รศ.นพ.สุธี พานิชกุล วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ได้ทำการวิจัยร่วมกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ประดิษฐ์คิดค้นผลงานชิ้นล่าสุด “รถเข็นไฟฟ้าควบคุมด้วยเสียง” (Electric Wheelchair Control by Voice)

ดร.เดชฤทธิ์เปิดเผยว่า เนื่องจากโรงพยาบาลมีทหารที่ได้รับบาดเจ็บเส้นประสาทที่ต้นคอ อาการผู้ป่วยไม่มีความรู้สึกทางการเคลื่อนไหวตั้งแต่หัวไหล่ลงมา หรือสามารถขยับได้เฉพาะคออย่างเดียว ในขณะเดียวกันผู้พิการหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่ได้ไปตรวจเยี่ยมร่วมกับคณะแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านั้น บางรายไม่สามารถหันหรือหมุนคอได้ ทำให้ทางทีมงานสรุปว่าควรจะประดิษฐ์รถเข็นไฟฟ้าควบคุมด้วยเสียงขึ้นมา เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวบนรถเข็นและควบคุมการทำงานด้วยเสียงของผู้ป่วยเอง

สำหรับรถเข็นไฟฟ้าควบคุมด้วยเสียงเหมือนกับรถเข็นไฟฟ้าทั่วไป แต่ต่างตรงที่ผู้ใช้จะควบคุมด้วยเสียงของตนเอง โดยประกอบด้วยไมโครโฟน ล้อรถเข็น 4 ล้อ มอเตอร์ไฟฟ้าด้านซ้ายและด้านขวาอย่างละ 1 ลูก ขนาด 24 โวลต์ 250 วัตต์ แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ 2 ลูก ชุดควบคุมประกอบไปด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ และชุดขับมอเตอร์ จำนวน 2 ชุด

หลักการทำงาน ผู้ป่วยจะทดสอบเสียงตัวเองก่อนเพื่อบันทึกค่า เช่น หน้า หลัง ซ้าย ขวา และหยุด เป็นต้น ซึ่งโทนเสียงของแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน ดังนั้นเมื่อทำการบันทึกเรียบร้อย ค่าต่างๆ จะถูกเก็บไว้ในชุดควบคุม เมื่อผู้ป่วยนั่งบนรถเข็นแล้วพูดตามที่ตัวเองได้บันทึกไว้ เช่น “หน้า” รถเข็นจะเคลื่อนไปด้านหน้า และถ้าพูดว่า “หยุด” รถเข็นจะหยุด

การประยุกต์รถเข็นไฟฟ้าควบคุมด้วยเสียง เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ยังไม่แพร่หลายในการนำไปใช้กับผู้ป่วย เมื่อนำมาใช้กับผู้ป่วยทหารที่ได้รับบาดเจ็บทำให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมการทำงานได้สะดวกปลอดภัย ตลอดจนทำให้ผู้ป่วยมีสุขภาพจิตดี และไม่เป็นภาระกับผู้อื่น

ซึ่งปัจจุบันผลงานชิ้นนี้ได้ถูกนำไปใช้กับทหารที่ได้รับบาดเจ็บที่พักรักษาอยู่ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ทางอาจารย์และคณะผู้คิดค้นอยู่ระหว่างดำเนินการขอจดสิทธิบัตร ทั้งนี้ในส่วนต้นทุนในการประดิษฐ์รถเข็นไฟฟ้าควบคุมด้วยเสียง ประมาณ 40,000 บาทต่อคัน ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 08-6882-1475.