คอลัมน์ นิวเจนพลัส: เด็กวิศวะ 13 มหาวิทยาลัยชั้นนำจับมือท่อตราช้างจัดกิจกรรม CSR

เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้คนรุ่นใหม่มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและสังคมในอนาคต ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ “ท่อตราช้าง” แบรนด์สินค้าคุณภาพจากเครือเอสซีจี สานต่อโครงการ “Chang Young Engineer Camp”ครั้งที่ 6 ชวนนักศึกษาจาก 13 มหาวิทยาลัยชั้นนำ จำนวน 40 คน เข้าค่ายฝึกทักษะสู่การเป็นวิศวกรมืออาชีพ ด้วยการเลือกใช้สินค้าคุณภาพดีที่ทำให้ได้ระบบท่อที่ดี โดยผนึกกำลังร่วมสร้างห้องน้ำและปรับปรุงระบบท่อให้กับโรงเรียนวัดเจดีย์ทอง (สุขวิทยาคาม) จ.นครนายก พร้อมทั้งศึกษาดูงานการผลิต ณ โรงงานท่อตราช้าง จังหวัดสระบุรี

นายสมชาย หงษ์สุวรรณ ผู้จัดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัดกล่าวว่าในปีนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนิสิตนักศึกษาคณะวิศวกรรมฯ ชั้นปีที่ 3 หรือ 4 จาก 4 ภาควิชาได้แก่ วิชาโยธา, ไฟฟ้า, สิ่งแวดล้อมและเครื่องกล จากสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วประเทศโดยที่ผ่านมาเราได้เปิดรับสมัครสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและสำหรับครั้งนี้เราได้เพิ่มเป็น 13 สถาบันได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยรูปแบบของกิจกรรมจะเป็นการช่วยเหลือสังคมที่เข้มข้นขึ้น โดยทางทีมงานท่อตราช้างได้คัดเลือกโรงเรียนวัดเจดีย์ทอง (สุขวิทยาคาม) จ.นครนายก ซึ่งทางโรงเรียนมีห้องน้ำไม่เพียงพอต่อการใช้งานเนื่องจากถูกเหตุอุทกภัยทำให้ห้องน้ำเสียหายทั้งหลัง ทางโครงการ Chang Young Engineer Camp จึงจะไปสร้างห้องน้ำขึ้นมาใหม่ โดยให้น้องๆ นักศึกษามาช่วยออกแบบและติดตั้งระบบท่อรวมถึงปรับปรุงระบบท่อห้องน้ำเดิมที่ชำรุดอยู่ (จากเดิมที่เราปรับปรุงห้องน้ำอย่างเดียวไม่มีการสร้างใหม่ให้ทั้งหลัง

โฟค-นายโชคอนันต์ แซ่ลี้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้บอกเล่าความรู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเพราะได้เรียนรู้ประสบการณ์แบบนอกตำราในห้องเรียน การออกแบบระบบท่อด้วยจินตนาการบนพื้นฐานของความรู้ทางวิชาการ นั้นได้ประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์ เมื่อได้มาสัมผัสกับการลงมือปฏิบัติจริงทั้งกระบวนการตั้งแต่คิดวางแผนการทำงานการลงมือปฏิบัติการต่อประกอบท่อ ทั้งยังได้ศึกษางานและพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพี่ๆ วิศวกร ทำให้เข้าใจลักษณะการทำงานจริงในสายอาชีพนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจในการทำงานต่อไป นอกจากนี้ยังรู้สึกประทับใจพี่ๆ ทีมงาน และเพื่อนๆ ในโครงการทุกคนที่ให้ความอบอุ่นกับการมาค่ายในครั้งนี้ และสุดท้ายนี้อยากฝากให้รุ่นน้องที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Chang Young Engineer Camp ครั้งต่อไปติดตามข่าวการรับสมัครจากมหาวิทยาลัย และท่อตราช้างด้วย

ด้านหมวย-นางสาวกมลรัตน์ หวู มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า นอกจากการที่ได้เห็นทุกขั้นตอนกระบวนการผลิตของโรงงานและความรู้จากวิทยากรคุณภาพแล้วโครงการ Chang Young Engineer Camp ครั้งที่ 6 ยังได้ให้สิ่งอื่นที่มากกว่านั้น ไม่ว่าจะเป็นการได้นำความรู้ที่พวกเรามีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับสังคมที่เขาขาดแคลน การฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีมการวางแผนงาน การแบ่งงานกันตามความถนัดและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำให้งานประสบความสำเร็จ เกิดเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราและความสุขของคนที่ได้รับด้วยแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ แต่ก็รับรู้ได้ถึงมิตรภาพที่ดีในโครงการนี้ทั้งจากผู้เข้าร่วมโครงการทีมงาน ผู้บริหาร และที่สำคัญได้เปิดมุมมองทัศนคติและแนวคิดใหม่ๆ จากการเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้อีกด้วย