คอลัมน์ SCIWATCH: วิจัยพัฒนาระบบประปา

นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ การประปานครหลวง (กปน.) และ รศ. ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพการวิจัยพัฒนา เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการ การบูรณาการด้านการวิจัย และพัฒนาสร้างนวัตกรรมใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสำหรับระบบประปา

ทั้งนี้ มทร.ธัญบุรี และ กปน. มีความร่วมมือกันมาตั้งแต่ช่วงเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปี 2554 ซึ่งทาง กปน.ได้ให้ความช่วยเหลือในด้านการสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคแก่ผู้ประสบอุทกภัย โดยการลงนามในครั้งนี้ยังเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย ที่นำเอาความรู้ที่มหาวิทยาลัยมีมาพัฒนา ตอบโจทย์การทำงานของประเทศชาติ ทำให้เกิดนวัตกรรม และผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง