ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้สอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  (สอบตรงคุณวุฒิ ม.6/ปวช. และ ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2557 เพิ่มเติม

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่   >>คลิก<<

สถานที่สอบสัมภาษณ์    >> ดูสถานที่สอบสัมภาษณ์ คลิก<<

กำหนดเกี่ยวกับการส่งใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา/ตรวจสุขภาพ/การเรียนปรับพื้นฐานและปฐมนิเทศนักศึกษาการส่งเอกสารใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

วันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม 2557

เวลา  08.30 – 12.00  น.

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

เวลา  13.00 – 16.30  น.

คณะศิลปศาสตร์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 2557

เวลา   08.30 – 12.00  น.

คณะบริหารธุรกิจ

เวลา  13.00 – 16.30  น.

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

ตรวจสุขภาพ

ให้นักศึกษาที่ดำเนินการตามขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้วนำบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสุขภาพ ณ อาคารยิมเนเซียม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามกำหนดการ ดังนี้

วันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม 2557

เวลา  08.30 – 12.00  น.

คณะศิลปศาสตร์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

เวลา  13.00 – 16.30  น.

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 2557

เวลา   08.30 – 12.00  น.

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

เวลา  13.00 – 16.30  น.

คณะบริหารธุรกิจ

การเรียนปรับพื้นฐาน

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต้องเรียนปรับพื้นฐาน ดำเนินการลงทะเบียนเรียนในวันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2557  โดยเตรียมเอกสารใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา / ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา และเตรียมค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนปรับพื้นฐานมาชำระ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีค่าใช้จ่ายในแต่ละวิชา ดังนี้

1. วิชาคณิตศาสตร์ 1,000 บาท
2. วิชาภาษาอังกฤษ 1,000 บาท
3. วิชา Engineering Mechanics 1,000 บาท
4. วิชา Engineering Drawing 1,000 บาท

กำหนดการเรียน

1. วิชาคณิตศาสตร์ เรียนระหว่างวันที่ 1 – 8 สิงหาคม 2557
2. วิชาภาษาอังกฤษ
ภาคปกติ เรียนระหว่างวันที่ 4 – 8 สิงหาคม 2557 และ 13 -15 สิงหาคม 2557
ภาคพิเศษ / สมทบ เรียนระหว่างวันที่ 5 –6, 12 – 13, 19-20, 26-27 กรกฎาคม 2557
3. วิชา Engineering Mechanic เรียนระหว่างวันที่ 16 – 25 มิถุนายน 2557
4. วิชา Engineering Drawing เรียนระหว่างวันที่ 7 – 16 กรกฎาคม 2557

หมายเหตุ นักศึกษาโควตาไม่ต้องเรียนปรับพื้นฐาน หากประสงค์จะเรียนให้ดำเนินการลงทะเบียนได้

ปฐมนิเทศนักศึกษา

ให้นักศึกษาใหม่ทุกคนเข้ารับการปฐมนิเทศ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2557 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.rmutt.ac.th หรือ www.oreg.rmutt.ac.th