‘ในหลวง’เสด็จฯโครงการชั่งหัวมัน

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ไปยังโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เป็นการส่วนพระองค์ ในการทอดพระเนตรโรงเลี้ยงโคนม ซึ่งดำเนินหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน

งานสนองพระราชดำริ ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนมให้ เกษตรกรที่สนใจ ปัจจุบันมีโคนม พันธุ์โฮล์สไตน์ฟรี เชียน หรือ ขาว-ดำ รวม 30 ตัว ประกอบด้วย โคนมรีด จำนวน 11 ตัว, โคท้อง 14 ตัว และลูกโค 5 ตัว

ในการนี้ ทรงป้อนนมโคและทรงป้อนหญ้าพันธุ์แพงโกล่า แก่ลูกโคเพศเมีย อายุ 2 เดือน 30 วัน จำนวน 2 ตัว ซึ่งเกษตรกรโคนม จ.ราชบุรี น้อมเกล้าฯถวายเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 เพื่อเลี้ยงเป็นโคสาวใช้ทดแทนฝูง ปัจจุบันมีน้ำหนักตัว 65 และ 60 กิโลกรัม

พร้อมกันนี้ ทอดพระเนตรการเจริญเติบโตของโคเพศผู้ อายุ 4 เดือน ซึ่งได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่า “น้องตุ่ม” เป็นลูกโค พันธุ์โฮล์สไตน์ฟรีเชียน หรือ พันธุ์ขาว-ดำ มีแม่พันธุ์ชื่อใบบัว ผสมกับเชื้อพ่อพันธุ์โฮล์สไตน์ฟรีเชียน-มาดาวี คลอดเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ขณะนี้มีการเจริญเติบโตแข็งแรงดี น้ำหนักตัว 130 กิโลกรัม

ทั้งนี้ โรงเลี้ยงโคนม โครงการชั่งหัวมัน ตาม พระราชดำริ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2553 โดยนำโคนมปลดระวางจากโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา จำนวน 14 ตัว มาเลี้ยงเพื่อเป็นศูนย์สาธิตการเลี้ยงโคนมให้กับชาว จ.เพชรบุรี และจังหวัดใกล้เคียง โดยมีเกษตรกรผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี เข้ามาฝึกงานการเลี้ยงโคนมกับทางโครงการด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงให้ความสำคัญกับลักษณะพันธุ์หญ้าที่โคกิน โดยทางโรงโคนมได้เลือกหญ้าพันธุ์แพงโกล่า เนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการโปรตีนสูง เป็นพืชอาหารสัตว์ชั้นดีสำหรับโค ซึ่งการกินหญ้าสดส่งผลให้สุขภาพของโคแข็งแรงดี

แสดงความคิดเห็น