ภาพข่าว: ข่าวข้นคนเข้ม: ยินดี

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี ม.เทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ร่วมลงนามรับรองการปฏิบัติราชการ ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน