คอลัมน์ ฉลาดทันกาล: ไอเดียเด็ดระบบปลุกพืชผ่านมือถือ

อุทิตา รัตนภักดี

ทุกวันนี้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตมากขึ้น ซึ่งในทางเกษตรกรรมได้นำเข้ามาประยุกต์ใช้กันอย่างกว้างขวาง

โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีด้าน อินเทอร์เน็ตในการเข้าถึงข้อมูลสภาพด้านภูมิอากาศ รวมถึงการคาดการณ์สภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อควบคุมคุณภาพผลผลิตให้มีความสม่ำเสมอ ทำให้ต้นทุนในการผลิตลดลงและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร จากการปรับตัวตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ในการคิดค้นและออกแบบการประยุกต์การประมวลภาพดิจิตอลโดยใช้โปรแกรม Image J ร่วมกับกล้อง IP Camera ในการวิเคราะห์ค่าความต้องการน้ำของพืชผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และควบคุมระบบผ่านทางสัญญาณโทรศัพท์มือถือขึ้นมา เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการให้น้ำแก่พืช ได้ทุกที่ทุกเวลา

ซึ่งแนวความคิดสร้างสรรค์นี้เอง ทำให้เกิดผลงานการประยุกต์ใช้โปรแกรม Image J ร่วมกับกล้อง IP Camera ในการวิเคราะห์ค่าความต้องการน้ำของพืชผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และควบคุมผ่านทางสัญญาณโทรศัพท์มือถือ เป็นไอเดียสุดเจ๋งของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยเป็นการประยุกต์ใช้โปรแกรม Image J ร่วมกับกล้อง IP Camera ในการวิเคราะห์ค่าความต้องการน้ำของพืชผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และควบคุมผ่านทางสัญญาณโทรศัพท์มือถือ

ประกอบด้วย 1. โปรแกรม Image J ซึ่งโปรแกรม “Image J” ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดย Wayne Rasband และ The National Institute of Health (NIH) สหรัฐอเมริกา ถูกเขียนขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูล จากรูปภาพ เช่น การหาพื้นที่ของวัตถุ การนับจำนวนเซลล์ที่ได้จากภาพถ่าย 2. เครื่องวัดแรงดึงความชื้น Tensiometer เป็นเครื่องมือวัดความเครียดเมตริก (Metric Suction) ของความชื้นในดิน ที่เกษตรกรทั่วไปนิยมใช้งาน ทั้งยังเป็นอุปกรณ์ราคาถูก สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาด เพื่อช่วยในการคำนวณการให้น้ำแก่พืช จะใช้ร่วมกับกราฟลักษณะความชื้นของดินซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นและแรงดึงความชื้น

และ 3. กล้อง IP Camera เป็นกล้องที่สามารถส่งสัญญาณข้อมูลผ่านระบบไร้สายผ่านไปบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของพืชได้ตลอดเวลา

นายกันตพงศ์ ติดงาม นศ.ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรีอธิบายว่า ได้ออกแบบอุปกรณ์ยึดจับตัวกล้อง IP Camera ด้วยโปรแกรม Solid Work และจัดสร้างอุปกรณ์จริง มีการสร้างเว็บไซต์สำหรับเชื่อมโยงกล้อง IP Camera ที่ใช้จับทรงพุ่มพืชเพื่อคำนวณหาค่าปริมาณความต้องการน้ำของพืช

นอกจากนี้ยังมีการเตรียมดินร่วนสำหรับการเพาะปลูกพืชที่ทำการทดลอง ได้แก่ มะเขือเปราะในถุงปลูก ทำการติดตั้งอุปกรณ์วัดแรงดึงความชื้น Tensiometer ในพืชเพื่อทดลอง และติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมกระแสไฟฟ้าผ่านระบบสัญญาณโทรศัพท์มือถือ

หลังจากนั้นนำอุปกรณ์ทั้งหมดมาเชื่อมต่อ ซึ่งผลในการทดลองหาพื้นที่ของทรงพุ่ม และค่าความชื้นของดินได้จากเครื่องมือวัดแรงดึงความชื้นในดิน นำมาวิเคราะห์ร่วมกับกราฟลักษณะความชื้นของดิน เพื่อคำนวณหาปริมาณการให้น้ำแก่พืชตามช่วงการเจริญเติบโต โดยเครื่องควบคุมผ่านทางระบบสัญญาณโทรศัพท์มือถือ

จากตัวอย่างผลการศึกษาพบว่า วิธีดังกล่าว สามารถคำนวณหาพื้นที่ของทรงพุ่มได้ 0.108 ตารางเมตร ค่าแรงดึงความชื้นในดินเท่ากับ – 0.4 บาร์ เมื่อนำข้อมูลไปประมวลผลผ่านเว็บไซต์ จะได้ปริมาณน้ำที่ต้องให้แก่พืช 6.35 ลิตรต่อต้น โดยให้น้ำด้วยระบบน้ำหยดที่อัตราการไหลเท่ากับ 0.046 ลิตรต่อนาที

ระบบจะคำนวณเวลาการให้น้ำเท่ากับ 138 นาที ซึ่งเป็นเวลาในการเปิดเครื่องควบคุมผ่านระบบสัญญาณโทรศัพท์มือถือ จึงจะเพียงพอที่ให้ความชื้นของดินกลับมาถึงจุดความชื้นชลประทาน (Field Capacity) เพื่อพืชจะได้เชื่อมโยงผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนำความชื้นนี้ใช้สำหรับการเจริญเติบโต

สำหรับโปรแกรมประยุกต์ดังกล่าว ได้พิสูจน์ผลการทดลองให้เห็นแล้วว่า อุปกรณ์ที่ถูกพัฒนาด้วยความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนไทยสามารถใช้งานได้จริง สามารถวิเคราะห์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างถูกต้อง ตามหลักของวิชาการและสอดคล้องในความเป็นจริง

อีกทั้งยังสามารถสั่งการหรือควบคุมการให้น้ำแก่พืชผ่านระบบสัญญาณโทรศัพท์มือถือได้ตามความต้องการ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิตและลดการสูญเสียของน้ำที่ให้แก่พืชเกินความจำเป็น จึงทำให้สามารถประหยัดทั้งทรัพยากรน้ำ อีกทั้งยังสามารถใช้ในการสังเกตการเจริญเติบโตและโรคที่เกิดกับพืชเพื่อแยกและป้องกันการลุกลามของโรคได้.