คอลัมน์ เลาะรั้วมหาวิทยาลัย

การพานักศึกษามาสร้างประโยชน์แก่สังคม เรียนรู้การทำงานร่วมกัน เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม จะช่วยส่งเสริม ผลักดันให้เยาวชนเป็นทั้งคนเก่งและคนดี เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรมอีกด้วย แว่วว่า อ.ดิษฐวัฒน์ อินนุพัฒน์ อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไปเยี่ยมนักศึกษาชนเผ่าม้งที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่หมู่บ้าน โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 หมู่ 13 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก และได้นำข้อมูลโรงเรียน นำไปเสนอคณะและจัดโครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำนักศึกษา โดยมี อ.บรรทม น่วมศิริ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สนับสนุนให้นำนักศึกษาออกค่ายพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง เป็นการทดสอบนักศึกษา เพื่อประเมินผลการเรียน และให้นักศึกษาได้ประสบการณ์จริง แต่ต้องสร้างประโยชน์ให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก

เป็นผลให้ อาภากร โพธิ์สุข นายกสโมสรนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ และเพื่อนๆ อีก 67 คนได้ไปออกค่ายครั้งนี้ ทุกคนได้เรียนรู้การเดินทางไปโรงเรียนที่ค่อนข้างยากลำบาก ต้องผ่านภูเขา และทางโค้ง ลาดชัน ทว่าพอไปถึงก็ประทับใจน้องๆ และชาวบ้านทุกคนที่มาต้อนรับ นักศึกษาได้สอนเด็กวาดรูปอาคารเรียนและอาคารประกอบ แถมยังสอนศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ ให้เด็กๆ ชนเผ่าม้ง มอบผ้าห่มให้แก่น้องๆ นักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 174 ผืนอีกด้วย

“อาภากร” บอกว่า ปีต่อๆ ไป จะได้นำนักศึกษามาออกค่ายอาสาพัฒนาเพื่อเติมเต็มในการพัฒนาเด็กๆ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนในแนวตะเข็บชายแดน เช่นนี้อีกเช่นเคย เพราะการออกค่ายได้เรียนรู้นอกห้องเรียนและยังได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นอีกด้วย ที่สำคัญ พี่ๆ ยังได้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่น้องๆ อีกหลายคน เช่น ด.ญ.อณิษฐา คีรีเขียวสด นักเรียนชั้น ม.3 ประธานสภานักเรียน บอกว่าชอบมาก พี่เขาวาดภาพบนฝาผนังอาคารอนุบาลได้สวยงามมากๆ เกิดแรงบันดาลใจ อยากจะเรียนให้สูงๆ และถ้ามีโอกาสอยากเป็นเหมือนพวกพี่ๆเขา ถ้ามีโอกาสหนูอยากให้พวกพี่ๆ กลับมา