ปฏิทินศิลปะถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ

บูรพา burapha__cch@yahoo.com

 

10 ศิลปินไทยเปิดโลกศิลปะอเมริกา ลุล่วงไปกับโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2557 เมื่อสัปดาห์ก่อน หออัครศิลปิน คลองหลวง ปทุมธานี โดยชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวโครงการนี้ว่า เป็นการส่งเสริม ศึกษาค้นคว้า วิจัย ฟื้นฟู อนุรักษ์ พัฒนาให้แก่บุคลากรในวงการศิลปะ ต่อยอดทักษะ เสริมสร้าง ประสบการณ์ทางศิลปะให้แก่ผู้เข้าอบรม โดยมีผลงานดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปเผยแพร่ร่วมกับสภาศิลปกรรมไทย แห่งสหรัฐอเมริกา ณ ประเทศสหรัฐฯ เป็นการเปิดโลกทัศน์ ซึ่งผู้เข้าอบรมสามารถนำองค์ความรูและประสบการณ์ที่ได้รับนำไปถ่ายทอดสู่เยาวชนและสังคมในวงกว้าง

ปีนี้มีศิลปินอิสระ ครูผู้สอนศิลปะจากสถาบันต่างๆ ที่ผ่านการคัดเลือกและได้เข้ารับการอบรมทั้งในภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ 60 คน จากผู้สมัคร 95 คน โดยศิลปินแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิสาขาทัศนศิลป์ 16 ท่าน อาทิ ถวัลย์ ดัชนี, กมล ทัศนาญชลี, เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ, นนทิวรรธน์ จันทนผะลิน, อิทธิพล ตั้งโฉลก, ปรีชา เถาทอง, ช่วง มูลพินิจ เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ และได้คัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น 10 คน ตามรายชื่อดังนี้

1.น.ส.หทัยรัตน์ มณีรัตน์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2.น.ส.สุรีวัลย์ สุธรรม ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 3.นายชัยพร ระวีศิริ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 4.นายภานุ สรวยสุวรรณ ม.บูรพา 5.นายวิสุทธิ์ ยิ้มประเสริฐ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 6.นายทรงฤทธิ์ เหมือยพรม ศิลปินอิสระ สกลนคร 7.น.ส.กมลชนก ผลงาม ศิลปินอิสระ ปทุมธานี 8.นายสุวัฒน์ บุญธรรม ศิลปินอิสระ สกลนคร 9.น.ส.จิรัชยา พริบไหว ศิลปินอิสระ เชียงใหม่ 10.น.ส.พรสวรรค์ จันทร์สุข cha-ba art กระบี่

ทั้งนี้ 10 ศิลปินอิสระผลงานดีเด่นเดินทางไปศึกษาดูงาน พร้อมต่อยอดการสร้างสรรค์ผลงาน และแสดงงานศิลปะ ที่นครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐฯ ในเดือนพฤษภาคมนี้