รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)

ประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) ดังนี้
– คณะวิศวกรรมศาสตร์  คลิ๊ก
– คณะคหกรรมศาสตร์  คลิ๊ก
– คณะศิลปกรรมศาสตร์ คลิ๊ก
– คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คลิ๊ก
– คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  คลิ๊ก
– คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คลิ๊ก
– คณะบริหารธุรกิจ (Young Professional Retailer) คลิ๊ก


ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 (รอบแรก)

บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา ผ่านเว็บไซต์  http://www.oreg.rmutt.ac.th
ภายในวันที่ 1-5 เมษายน 2557

ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และลงทะเบียนเรียน
ภายในวันที่ 1-10 เมษายน 2557

 

แสดงความคิดเห็น