เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ที่ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

เปิดรับสมัคร วันจันทร์-ศุกร์   ณ คณะเทคโนโลยีสื่อสามวลชน

โดยหลักสูตรเป็นสอน  2 ปี การรับสมัครรับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เพื่อ

โดยมีปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรดังนี้

ปรัชญา

มหาบัณฑิตมีความรู้และทักษะความชานาญเฉพาะด้าน มีวิสัยทัศน์กว้าง และมีคุณสมบัติพร้อมที่จะปฏิบัติงานทางด้านการผลิตสื่อ งานสื่อสารมวลชน เพื่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทย

ความสาคัญ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มีความสาคัญ ดังนี้

2.1 พัฒนามหาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางปัญญาในการเป็นผู้นา และบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ที่ใช้เทคโนโลยีในวิชาชีพสื่อสารมวลชนระดับสูง ในการผลิตสื่อที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์สังคม ธารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทยที่มีคุณค่า ต่อการพัฒนาสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

2.2 พัฒนามหาบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะด้านวิชาการ สามารถวิจัย พัฒนาประยุกต์ความรู้โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยให้เกิดนวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนระดับสูงเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นได้
7

2.3 ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ สมาคม และหน่วยงานภาคเอกชนในการสอน การบริการวิชาการและการวิจัยร่วมกัน

วัตถุประสงค์

เพื่อกาหนดคุณลักษณะมหาบัณฑิตอันพึงประสงค์ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยบูรณาการวัตถุประสงค์ให้มหาบัณฑิตมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

3.1 เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังคม แวดล้อม ตลอดจนประชาคมโลก

3.2 เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรอบรู้ทางวิชาการ และทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์ระดับสูงด้านการผลิตสื่อทางการถ่ายภาพภาพยนตร์ การพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์ โฆษณาและประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในงานสื่อสารมวลชน

3.3 เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความสามารถที่จะบริหารจัดการและสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิจัย งานวัสดุ เคมีภัณฑ์ การควบคุมการออกแบบ และสร้างสรรค์การผลิตสื่อต่างๆ ที่ใช้ในการสื่อสารที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาให้เทียบเท่ากับมาตรฐานในภูมิภาคอื่นของโลก

1.3.4 เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ เหตุผลและวิจารณญาณในการผลิตและนาเสนอสื่อที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
1.3.5 เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความสามารถ การบริหารจัดการและการทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาตนเอง ทั้งความรู้ ความสามารถการบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีในการผลิตสื่อ และการวิเคราะห์ วิจัยเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถบูรณาการกับศาสตร์ในอาชีพที่เชื่อมโยงได้
1.3.6 เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและเป็นทุนมนุษย์ที่มีค่าให้แก่สังคมในภูมิภาค
1.3.7 เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถในการใช้หลักสถิติและระเบียบวิธีวิจัย ในการวิเคราะห์ วิจัย เพื่อการวางแผน การจัดการ และการพัฒนางานการผลิตสื่อเพื่อใช้ในงานสื่อสารมวลชน

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหบัณฑิต คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
1.0 MiB
2125 Downloads
Details
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหบัณฑิต คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
1.0 MiB
2125 Downloads
Details