ประกาศ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กำหนดการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาใน ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ในระหว่างวันที่ 21 เมษายน – 4 กรกฎาคม 2557  รายละเอียดดังเอกสารแนบ  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.grad.rmutt.ac.th/

คณะ

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์ หรือ E – Mail

แฟกซ์

บัณฑิตวิทยาลัย 02-5493618-9 http://www.grad.rmutt.ac.thE-Mail : gradrmutt@gmail.com  02-5493619
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 02-5493207 http://www.teched.rmutt.ac.th 02-5775020
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 02-549356402-5493554  http://www.en.rmutt.ac.th/postgrad/ 02-5493563
คณะบริหารธุรกิจ 02-5494835-6 http://mba.bus.rmutt.ac.th หรือE-Mail : mba_rmutt@yahoo.co.thและ mba_rmutt@hotmail.com

 

02-5494836
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02-5494158 http://www.sci.rmutt.ac.th/ 02-5494159
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 02-5493162 http://www.het.rmutt.ac.th/ 02-5772358
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 02-5494520 http://www.mct.rmutt.ac.th/ 02-5494520
ประกาศ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
337.0 KiB
2015 Downloads
Details