ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 5

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ร่วมกับกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
จัดโครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) รุ่นที่ 5
ระหว่างวันที่ 17  พฤษภาคม  2557 – 13 ธันวาคม  255 (เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์)

โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีชื่อเสียงจากสถาบันต่าง ๆ
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 9 พฤษภาคม 2557

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า  18  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันสมัคร
 3. สำเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป  กรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศ  ให้แนบสำเนาใบเทียบวุฒิการศึกษาจาก  กพ. หรือ กระทรวงศึกษาธิการ
 4. ต้องสามารถพูด  อ่าน  และเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 5. ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 50(2)  แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551  ดังต่อไปนี้

ก)      เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคติดต่อ

ข)      เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ค)      เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหรือใบอนุญาตมัคคุเทศก์  และยังไม่พ้นกำหนด  5  ปี  นับถึงวันยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์

ง)      เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหรือใบอนุญาตมัคคุเทศก์

จ)      เคยถูกเพิกถอนทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยวมาแล้วยังไม่ถึง  5  ปี  นับถึงวันยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์

 1. ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนคนไร้ความสามารถ
 2. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดละหุโทษ
 3. มีบุคลิกภาพดีและเป็นผู้มีใจรักในงานบริการ

 สถานที่รับสมัคร

 •  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะศิลปศาสตร์ชั้น 8 ห้อง 1801 ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ
 • หรือสมัครทางไปรษณีย์โดยโอนเงินค่าสมัครสอบ 500 บาทเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ชื่อบัญชี โครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) เลขที่บัญชี 453-1-24669-5 สาขาคลองหกและส่งเอกสารใบสมัคร หลักฐานการสมัครสอบพร้อมหลักฐานการชำระเงินทางไปรษณีย์

จ่าหน้าซองถึง อาจารย์พัชรินทร์    จึงประวัติ  คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

โดยวงเล็บมุมซองว่า (โครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป ต่างประเทศ)

ติดต่อ อาจารย์พัชรินทร์   จึงประวัติ   เบอร์โทรศัพท์ 084-6434295

อาจารย์มธุรา   สวนศรี เบอร์โทรศัพท์ 0867781032 หรือเบอร์โทรศัพท์ 02-5494968หรือ       www.rmutt.ac.th   และ   www.rmutt-tourism.com

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

 1. สำเนาใบประกาศนียบัตรระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป  จำนวน  2  ชุด
 2. กรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศ  ให้แนบสำเนาใบเทียบวุฒิการศึกษาจาก กพ. หรือกระทรวงศึกษาธิการ  จำนวน  2 ชุด
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  2  ชุด
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  2  ชุด
 5. หลักฐานอื่นๆ  (ถ้ามี) เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล  จำนวน  2  ชุด
 6. ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย (สีหรือขาวดำ) ขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก หรือใส่แว่นตาดำ  ถ่ายไม่เกิน  6  เดือน  จำนวน  4  รูป
 7. ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ  และนำฉบับจริงมาแสดงด้วย

อนึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะส่งสำเนาคุณวุฒิของผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  หากผลการตรวจสอบคุณวุฒิไม่ถูกต้องที่กำหนดไว้ในหลักฐานจะถือว่าบุคคลนั้นขาดคุณสมบัติในการเข้ารับการอบรมและหากเป็นการปลอมแปลงเอกสารคุณวุฒิจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

 

ค่าสมัครสอบ   500  บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน)

ค่าธรรมเนียมการอบรม    38,000  บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ค่าธรรมเนียมนี้รวม

 • เอกสาระหว่างการอบรม  อาหารว่างในระหว่างการอบรม
 • ค่าพาหนะเดินทางระหว่างการออกทัศนศึกษานอกสถานที่  ค่าที่พัก   ระหว่างการออกทัศนศึกษานอกสถานที่  ค่าอาหารบางมื้อ  ค่าเข้าชมสถานที่  และค่าประกันอุบัติเหตุ

กำหนดการสอบ

สอบข้อเขียน     วันอาทิตย์ที่  11  พฤษภาคม  2557

 • วิชาความรู้ทั่วไป
 • วิชาความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว
 • -วิชาความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ/วิชาความรู้และทักษะการใช้ภาษาจีน

สอบสัมภาษณ์      วันอาทิตย์ที่  11  พฤษภาคม   2557

 • ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ/ความสามารถในการสื่อสารภาษาจีน
 • บุคลิกภาพ  และทัศนคติที่มีต่ออาชีพ

กำหนดการประกาศผล

ประกาศผลผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์  วันจันทร์ที่  12  พฤษภาคม  2557

กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการอบรม

สามารถชำระค่าธรรมเนียมการอบรมได้ตั้งแต่วันประกาศผลสอบเป็นต้นไป  ทุกวันเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. จนถึงวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2557 หรือสามารถโอนเงินค่าธรรมเนียมการอบรมเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด  ชื่อบัญชี โครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) เลขที่บัญชี 453-1-24669-5 สาขาคลองหก  และส่งเอกสารใบสมัคร หลักฐานการสมัครสอบพร้อมหลักฐานการชำระเงินทางไปรษณีย์

จ่าหน้าซองถึง อาจารย์พัชรินทร์     จึงประวัติ

คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110   โดยวงเล็บมุมซองว่า (โครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป ต่างประเทศ)

ติดต่อ อาจารย์พัชรินทร์   จึงประวัติ   เบอร์โทรศัพท์ 084-6434295

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ใบสมัครโครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)(ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) รุ่นที่ 5
78.0 KiB
443 Downloads
Details

ใบสมัครโครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)(ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) รุ่นที่ 5
78.0 KiB
443 Downloads
Details