รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล คุณวุฒิ ม.6/ปวช. ประจำปีการศึกษา 2557

ระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล สอบตรงคุณวุฒิ ม.6 / ปวช. ประจำปีการศึกษา  2557  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ปฎิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
สอบตรงคุณวุฒิ ม.6 / ปวช. ประจำปีการศึกษา 2557
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

กำหนดการ

กิจกรรมที่ต้องปฎิบัติ / สถานที่

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2557 การสมัครเข้าศึกษา สมัครผ่านเว็บไซต์ www.info.rmutt.ac.th
การชำระเงิน สั่งพิมพ์ใบแจ้งยอดค่าสมัครสอบ ไปชำระเงินค่าสมัครผ่านช่องทางดังนี้1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

2. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

3. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

4. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)10 มิถุนายน 2557การตรวจสถานที่สอบผู้สมัครสามารถตรวจที่นั่งสอบและสถานที่สอบ ที่เว็บไซต์ www.info.rmutt.ac.th17 มิถุนายน 2557การสอบคัดเลือก090221 ศึกษาทั่วไป (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)010111 ศึกษาทั่วไป (ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม)

080044 ความถนัดทางวิชาชีพ28 มิถุนายน 2557ประกาศผลสอบข้อเขียน1. เว็บไซต์ www.info.rmutt.ac.th และ www.oreg.rmutt.ac.th2. ติดประกาศ ณ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน8 กรกฎาคม 2557สอบสัมภาษณ์สนามสอบคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน15 กรกฎาคม 2557ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา1. เว็บไซต์ www.info.rmutt.ac.th และ www.oreg.rmutt.ac.th2. ติดประกาศ ณ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน15-23 กรกฎาคม 2557บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษาให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบันทึกข้อมูลลงทะเบียนประวัตินักศึกษาผ่านเว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th หรือ www.rmutt.ac.thชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา   และลงทะเบียนเรียนนักศึกษาที่บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษาผ่านเว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th เรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงินนำไปชำระเงินที่ธนาคารตามที่กำหนดไว้ในใบแจ้งยอดฯ ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ และให้นักศึกษาเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน**หากไม่ดำเนินการในขั้นตอนนี้ จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา**26 กรกฎาคม 2557ส่งเอกสารใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาพิมพ์ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา พร้อมหลักฐานการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และหลักฐานการชำระเงินไปส่งที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมทำบัตรนักศึกษาทำบัตรประจำตัวนักศึกษาตรวจสุขภาพอาคารยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี29-31 กรกฎาคม 2557 ปฐมนิเทศนักศึกษาแรกเข้าหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ สิงหาคม 2557 เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2557

สมัครสอบได้ที่ http://www.info.rmutt.ac.th/mct/

ระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล สอบตรงคุณวุฒิ ม.6 / ปวช. ประจำปีการศึกษา  2557
711.4 KiB
4813 Downloads
Details