สอบตรงมทร.ธัญบุรีพุ่ง2หมื่นคน’มัลติมีเดีย-แพทย์ไทย-วิศวะ’แข่งดุ

นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง โดยสิ้นสุดการรับสมัครไปเมื่อวันที่ 28 ก.พ.27 ที่ผ่านมานั้น จากข้อมูลพบว่ามีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษามากถึง 21,230 คน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 2,000 คน และเป็นที่น่าสังเกตว่าสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศมัลติมีเดีย วิทยุ โทรทัศน์ แพทย์แผนไทย ได้รับความสนใจสมัครสอบคัดเลือกเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะมีสาเหตุมาจากนโยบายของรัฐที่มีการขยายตัวของระบบโทรทัศน์ดิจิตอล และในอนาคตจะมีการขยายตัวของวิทยุดิจิตอลด้วย ส่วนแพทย์แผนไทยนั้น เนื่องจากปัจจุบันมีการขยายการบรรจุแพทย์ทางเลือก เข้าทำงานในส่วนราชการต่างๆ และมีการรักษาโดยแพทย์ทางเลือกตามโรงพยาบาล สถานพยาบาลมากขึ้น ทำให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับจากประชาชน รวมถึงการที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ยอมรับตำรับยาแพทย์แผนไทย ด้วย

“สำหรับอัตราการแข่งขัน เมื่อแบ่งตามจำนวนผู้สมัครสอบกับจำนวนรับ พบว่า กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสารมวลชน มีอัตราการแข่งขันสูง 35:1 กลุ่มบัญชี บริหารธุรกิจวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์17:1 กลุ่มวิทยาศาสตร์ 12:1 และกลุ่มสายสังคม 5:1 แต่อย่างไรก็ตาม ภาพรวมการสมัครสอบในกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ก็ไม่ได้มีจำนวนลดลง สะท้อนให้เห็นว่าตลาดแรงงานยังมีความต้องการอยู่โดยเฉพาะการเปิดประเทศสู่อาเซียน มีส่วนสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้เด็กไทยสามารถเข้าไปประกอบอาชีพในประเทศกลุ่มอาเซียนได้ดังนั้นภาครัฐควรสนับสนุนการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาต่อไป และควรเชื่อมโยงไปให้ถึงในระดับอาชีวศึกษาด้วย เพราะนี่คือทุนมนุษย์ของชาติและการลงทุนของประเทศ”นายประเสริฐ กล่าว