ประกาศผู้สมัครสาขาเทคโนโลยีการพิมพ์และเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

ผู้สมัครสาขาเทคโนโลยีการพิมพ์และเทคโนโลยีมัลติมีเดีย โครงการตามอัธยาศัย ภาคพิเศษ
รับวุฒิปวส.  (รหัสสาขา 535 และ 538) ไม่ต้องสอบข้อเขียน ให้มาสอบสัมภาษณ์ใน
วันที่ 26 มีนาคม 2557 อย่างเดียว