รับสมัครนักศึกษา เข้าอบรมผู้นำนักศึกษาเพื่อเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ (กิจกรรมที่ 1)

รับสมัครนักศึกษาปัจุบัน ทุกคณะ ทุกชั้นปีเข้ารับการอบรม            

 ระหว่างวันที่  21  –  23  มีนาคม  2557

ณ  มาซิแคมป์รีสอร์ท  จังหวัดสระบุรี

หลักการการและเหตุผล

–  เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาเป็นแกนนำในการเชื่อมประสานความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง

–  เป็นการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ เพื่อนำไปสู่กระบวนการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์

–  นักศึกษาที่ร่วมการนำกิจกรรมร่วมกันเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ

วัตถุประสงค์

–  ผู้นำนักศึกษาสามารถถ่ายทอดกระบวนการจัดกิจกรรมเชิงบวกแก่เพื่อนนักศึกษาด้วยกัน

–  สามารถเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษาใหม่ในวันปฐมนิเทศนักศึกษา

และช่วยงานกิจกรรมสัมพันธ์ต่าง ๆ ของคณะและมหาวิทยาลัยได้

>>>ลงทะเบียนเข้าอบรม<<<