แผนผังสนามสอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

   จุดรับเอกสารและประชาสัมพันธ์

  1. สนามสอบ วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. สนามสอบ โซนอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์
  3. สนามสอบ โซนอาคารคณะสื่อสารมวลชน
  4. สนามสอบ โซนอาคารคณะวิทยาศาสตร์/คณะศิลปศาสตร์/คณะศิลปกรรมศาสตร์/คณะคหกรรมศาสตร์
  5. สนามสอบ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น/คณะนาฏศิลและดุริยางค์/คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์/คณะบริหารธุรกิจ
  6. สนามสอบ โซนอาคารคณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรมศาสตร์

สถานที่สอบ มี 3 แห่ง

  1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  2. โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
  3. โรงเรียนวัดเขียนเขต

กำหนดการสอบ

กำหนดการสอบข้อเขียน ในวันที่ 15 มีนาคม 2557 คือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา) คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
วันที่ 16 มีนาคม 2557 คณะที่ทำการสอบ คือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ยกเว้นสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
ประกาศผลสอบข้อเขียนวันที่ 24 มีนาคม 2557 ทางเว็บไซต์ www.info.rmutt.ac.th และติดประกาศ ณ อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สอบสัมภาษณ์วันที่ 26 มีนาคม 2557 ณ คณะ/วิทยาลัย ที่ผ่านการสอบข้อเขียน
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์วันที่ 29 มีนาคม 2557 ทางเว็บไซต์ www.info.rmutt.ac.th และติดประกาศ ณ อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าสอบ ตรวจสอบสถานที่สอบ สนามสอบ ห้องสอบให้พร้อม เนื่องจากจำนวนผู้สมัครมีจำนวนมาก มหาวิทยาลัยฯ จึงมีความเป็นห่วงเรื่องการเดินทางมาสอบ เนื่องจากปัญหาการจราจร จึงอยากให้ผู้สมัครสอบวางแผนการเดินทางและดูสถานที่สอบให้รอบคอบ