เชิญชมนิทรรศการ “ศิลปะสร้างสุข”

นิทรรศการ “ศิลปะสร้างสุข” นำเสนอความรู้เกี่ยวกับศิลปะบำบัด วิธีการ ขั้นตอน กระบวนการทำงานในการพัฒนาครูต้นแบบให้ส่งผลไปยังเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และการแสกงผลการดำเนินงานตลอดปีที่ผ่านมา รวมทั้งความเป็นมาของหลักสูตรศิลปะบำบัดและกระบวนการศิลปะบำบัด เป็นการเผยแพร่โครงการศิลปะสร้างสุขให้โครงการศิลปะสร้างสุขให้โรงเรียนอื่นๆ และประชาชนทั่วไปได้รับทราบพร้อมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสุขให้กับเยาวชน นิทรรศการ “ศิลปะสร้างสุข”  จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 4 เมษายน 2557 เว้นวันหยุดธนาคาร ตั้งแต่เวลา 09.30-17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2544-4526