คอลัมน์ ข่าวย่อยการศึกษา: มทร.ธัญบุรีรับตรงปี57

มทร. ธัญบุรีรับตรงปี 57

รศ.ดร. ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวว่า ขณะนี้ มทร. ธัญบุรี กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 ประเภทรับตรง โดยจะเปิดรับสมัครไปจนถึง วันที่ 28 ก.พ. นี้ จะเป็นการรับผ่านเว็บไซต์ ซึ้งขณะนี้มีผู้สมัครผ่านทางระบบนี้ 32,000 คน ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว 15,000 คน คาดว่าจนกว่าจะถึงวันปิดรับสมัครจะมีผู้สมัครสอบไม่น้อยกว่า 25,000 คน และจะรับสมัครนักศึกษาผ่านการสอบตรง จำนวน 4,184 คน

สำหรับการรับสอบตรงนักศึกษานั้นจะแบ่งเป็นการรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ส่วนวันสอบวัดระดับ ปวช. ม.6 และ ปวส. จะสอบในวันที่ 15-16 มีนาคม 2557 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 08-1450-6919 , 0-2549-3613-15 หรือ www.info.rmutt.ac.th หรือ 0-25494990-2