สวธ.เฟ้นสุดยอดผลงานคนศิลปะ

เมื่อวันที่ 5 มี.ค. ที่หออัครศิลปิน กรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (สวธ.) มีการพิจารณาตัดสินผลงานโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ปี 2557 โดยรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมีดังนี้ น.ส.หทัยรัตน์ มณีรัตน์ น.ส.หทัยรัตน์ มณีรัตน์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง น.ส.สุริวัลย์ สุธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นายชัยพร ระวีศิริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี น.ส.กมลชนก ผลงาม ศิลปินอิสระ นายวิสุทธ์ ยิ้มประเสริฐ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นายทรงฤทธิ์ เหมือนพรม ศิลปินอิสระ นายภานุ สรวยสุวรรณ มหาวิทยาลัยบูรพา นายสุวัฒน์ บุญธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร น.ส.จิรัชยา พริบไหว ศิลปินอิสระ น.ส.พรสรรค์ จันทร์สุข จาก ชบาอาร์ต ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้ไปเผยแพร่ผลงานร่วมกับศิลปินสภาศิลปกรรมไทยแห่งสหรัฐอเมริกา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงเดือน เม.ย.นี้