พี่น้องชาววิศวะโยธา คลองหก ชวนกันปลูกป่าชายเลน

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ร่วมมือกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการปลูกป่าชายเลน ฟื้นฟูสภาพดินและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บรรเทาการกัดเซาะชายฝั่ง สร้างแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ ปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสฉลองมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 86 พรรษา

“บูม” นายนัฐสิน นิลละออ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เล่าว่า เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง ในการทำคุณประโยชน์ต่อสังคม โดยเป็นการทำกิจกรรมของพี่น้องชาววิศวกรรม ชั้นปี 2 – 4 กิจกรรมคือการปลูกป่าชายเลน ต้นโกงกางจำนวน 3,000 ต้น ซึ่งมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ประมาณ 160 คนเข้าร่วมกิจกรรม ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่และน้อง โดยภาควิชาวิศวกรรมโยธา มีทั้งหมด 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

“เจ” นายกฤษกร ศิริสุวรรณ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิศวกรรมโยธา เล่าว่า เป็นครั้งที่ 5 ที่ได้ปลูกป่าชายเลน แต่เป็นครั้งแรกที่ได้ไปปลูกป่ากับพี่น้องร่วมสาขาวิชา เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้วัยรุ่นใส่ใจในสิ่งแวดล้อม สร้างสานสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง ปกติจะไม่ค่อยได้ทำกิจกรรมร่วมกับสาขาวิชาอื่นในภาควิชาวิศวกรรมโยธา เคยเห็นหน้าแต่ไม่เคยพูดคุยกัน 1 วัน กับอากาศที่ร้อน ได้มิตรภาพที่ดี ช่วยกันปลูกป่าชายเลนคนละไม้ละมือ ถึงแม้ว่าต้องใช้ระยะเวลากว่าป่าจะเจริญเติบโต แต่ผลภาคหน้าที่ได้มันคุ้มค่ามาก

“กุ้ง” นางสาวไพลิน เรืองสงคราม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เล่าว่า เป็นเทศกาลแห่งการผ่อนคลาย เพราะว่าเรียนมาทั้งเทอม ได้รู้จักเพื่อต่างสาขาวิชา ครั้งแรกที่ได้ปลูกป่าชายเลน ได้สัมผัสโคลนครั้งแรก ตอนลงไป โคลนเย็นมาก จมลงไปในโคลนครึ่งตัว จากนั้นก็ปลูกต้นโกงกางลงไป ถือเป็นกิจกรรมรุ่น สืบต่อกันมา ป่าชายเลนภาควิชาวิศวกรรมโยธา มทร.ธัญบุรี ปลูกป่าชายเลนเป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่ควรส่งเสริม เพราะว่า ไม่มีใครรู้ว่า ภัยธรรมชาติจะเกิดขึ้นเมื่อไร

“ตาน” นางสาวกนกวรรณ กลางสา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เล่าว่า ปกติสาขานี้จะเรียนหนัก รุ่นพี่จัดกิจกรรมแบบนี้ ได้ทั้งประโยชน์และความสนุก ต้นโกงกางทั้ง 3,000 ต้น ปลูกเสร็จด้วยความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่ และรุ่นน้อง ทำกิจกรรมที่เกิดประโยชน์กับสังคม และช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อยากให้เพื่อนชวนกันมาทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่ออนาคตในวันข้างหน้า

สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน อนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสฉลองมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 86 พรรษา

ชลธิชา ศรีอุบล

กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี 0-2549-4994