คอลัมน์ Activity For Fun: พัฒนาภูมิปัญญา

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (TLO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการประกวดการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้วยทรัพย์สินทาง ปัญญา ในการเข้าสู่ตลาด ประจำปีงบประมาณ 2557 สำหรับกรุงเทพฯ และภาคกลางฝั่งตะวันออก โดยกิจกรรมในโครงการประกอบด้วยการอบรมหลักสูตรระยะสั้น การให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ การสนับสนุนเงินทุนการพัฒนานวัตกรรม และเป็นตัวแทนระดับภูมิภาคเข้าร่วมประกวดในระดับประเทศ คุณสมบัติผู้สมัคร ไม่จำกัดเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ มีภูมิลำเนา หรือสถานที่ทำงาน อยู่ในกรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี สมุทรปราการ ลพบุรี สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ทีมละไม่เกิน 2 คน โดยมีแนวคิดต้นแบบนวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เปิดรับสมัครถึงวันที่ 28 ก.พ. 57 ที่หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 39 หมู่ 1 ถนนรังสิตนครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 เว็บไซต์ www.tlo.rmutt.ac.th โทร. 0-2549- 4032